REGULAMIN

JUBILEUSZOWEGO KONKURSU ATSummit

I. Postanowienia ogólne i definicje

Pierwsza edycja konkursu ma zasięg ogólnopolski, a udział w konkursie jest bezpłatny.

 1. Organizatorem konkursu jest Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości), Warszawa.
 2. Celem konkursu jest – w zależności od kategorii:
 • W kategorii Projekty chcemy nagłośnić, promować i wyłonić oryginalne inicjatywy, działania i projekty, które nie będąc przedsięwzięciami komercyjnymi, przyczyniają się do rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce.
 • W kategorii Organizacje chcemy wyłonić i promować instytucje oraz organizacje, które zasługują na uznanie jako doskonałe miejsce do pracy i rozwoju w branży cybersecurity i mogą stanowić wzór dla innych.
 • W kategorii Ludzie pragniemy nagrodzić osoby, które miały szczególne zasługi dla powstania i rozwoju konferencji Advanced Threat Summit. Bez ich wkładu to wydarzenie nie byłoby takie samo!
 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie używanych określeń i skrótów:

 1. konkurs.atsummit.pl – strona internetowa, służąca do zgłaszania zgłoszeń konkursowych.
 2. Inicjatywa biznesowa – nowy produkt lub usługa skierowana do klienta zewnętrznego, albo działanie skierowane do klienta wewnętrznego;
 3. Laureat – Uczestnik Konkursu lub Zespół, którego Projekt zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w Konkursie, uprawniających do otrzymania nagrody;
 4. Projekt – praca konkursowa stanowiąca rozwiązanie problemu będącego tematem danej kategorii konkursu, zgłoszona przez Uczestnika Konkursu lub Zespół;
 5. Przesłanie Projektu – zgłoszenie Projektu przy wykorzystaniu portalu konkurs.atsummit.pl
 6. Uczestnik Konkursu – pracownik Organizatora lub osoba fizyczna niepowiązana z Organizatorem stosunkiem cywilnoprawnym, będąca pracownikiem jednego lub kliku podmiotów, przystępujący do Konkursu indywidualnie lub w ramach zespołu (w zależności od kategorii)
 7. Organizator/Organizatorzy – Evention Sp. Z o. o. oraz Stowarzyszenie ISSA Polska oraz ich przedstawiciele.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 10 października 2023 r.
 2. Zgłoszenie do konkursu i uczestnictwo w nim są bezpłatne.
 3. W Konkursie w kategorii Organizacje mogą wziąć udział firmy lub instytucje działające w Polsce, które gromadzą elitę ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i mogą być wzorem dla innych, jako wartościowe miejsce dla rozwoju w cybersec.
 4. W konkursie w kategorii Projekty może wziąć udział firma lub instytucja publiczna działająca w Polsce, zgłaszająca się sama lub zaproszona przez organizatora. W tej kategorii mogą być zgłaszane jedynie te przedsięwzięcia, inicjatywy i pomysły, które nie będąc przedsięwzięciami komercyjnymi, przyczyniają się do rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce.
 5. W kategorii Ludzie, organizatorzy konferencji Advanced Threat Summit, czyli Evention oraz ISSA Polska, wybierają laureatów, którzy mieli największy wpływ na powstanie oraz rozwój tego wydarzenia. Wybór jest dokonywany na podstawie wewnętrznych kryteriów ustalonych przez organizatorów.
 6. Zgłoszeniem do konkursu w dwóch pierwszych kategoriach jest wypełniona ankieta konkursowa przekazana do Evention Sp. z o.o. (za pośrednictwem strony www).
 7. W kategorii Ludzie Organizatorzy samodzielnie zgłaszają uczestników do konkursu, według swoich wewnętrznych kryteriów.
 8. Ankieta konkursowa jest udostępniana uczestnikom przez organizatora konkursu na stronach WWW.
 9. W przypadku trzeciej kategorii - Ludzie, zgłoszenia propozycji osób dokonują przedstawiciele organizatorów konferencji Advanced Threat Summit tzn. Evention oraz ISSA Polska.
 10. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” lub „jury”, w składzie:
 • Paweł Kaczmarek, CISO & Cybersecurity Department Director - ING Bank Śląski
 • Karolina Doran, Dyrektor Sprzedaży Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa - IBM Polska, Kraje Bałtyckie i Ukraina
 • Marcin Kobyliński, Local Information Security Officer - Security Manager / Supervisory Board President - ManpowerGroup / ISSA Polska
 • Lech Lachowicz, Senior Manager Global Cybersecurity Engineering - PepsiCo
 • Barbara Nerć-Szymańska, Head of Information Security Team - ISACA Warsaw Chapter
 • Prof.Jerzy Surma, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej - SGH
 • Krzysztof Słotwiński, CSO - BNP Paribas
 • Marcin Szydłowski, Global InfoSec Manager - Apps & Systems security - Booksy International
 • dr Jakub Syta, Wykładowca w Morskim Centrum Bezpieczeństwa - Akademia Marynarki Wojennej W Gdyni / ISSA Polska
 • Dariusz Jurewicz, Cyber Security Operations Manager - HSBC Bank Polska
 • Jakub Teska, Partner - EY

III. Poufność danych

 1. Wszelkie informacje przekazywane w ramach konkursu przez uczestników są zachowywane w ścisłej tajemnicy i udostępniane tylko członkom jury oceniającym ankiety zgłoszone do konkursu.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, KRS: 0000483800 - do celów realizacji konkursu.

IV. Zasady oceny

 1. Nominowanych w kategoriach konkursowych Projekty oraz Organizacje wybiera niezależne jury, złożone z osób o odpowiednim doświadczeniu oraz reputacji zawodowej uznanej przez rynek na podstawie oceny przesłanych ankiet.
 2. W kategorii Projekty wyłącznie niezależne jury wybiera nominowanych oraz zwycięski projekt w tej kategorii, poprzez ocenę zgłoszenia konkursowego, według pkt. 8.
 3. W kategorii Organizacje wyłącznie niezależne jury wybiera nominowanych oraz zwycięski projekt w tej kategorii, poprzez ocenę zgłoszenia konkursowego, według pkt. 8.
 4. W kategorii Ludzie wyłącznie przedstawiciele Organizatorów czyt. Evention oraz ISSA Polska, wybiera laureatów konkursu w tej kategorii, poprzez ocenę zgłoszenia konkursowego, według swoich wewnętrznych wymagań.
 5. Skład jury będzie podany do publicznej wiadomości do 7 lipca 2023 r.
 6. W każdej z kategorii skład jury może być osobny.
 7. W sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w ramach określonej kategorii konkursowej, członek jury dotknięty takim konfliktem zostaje wyłączony z procesu głosowania w danej kategorii konkursowej.
 8. Laureaci Jubileuszowego Konkursu ATSummit wyłaniani są na podstawie poniższych, najważniejszych kryteriów:

W kategorii Projekty:

Oryginalność inicjatywy i jej wpływ na obszar cyberbezpieczeństwa: Ocena będzie uwzględniać stopień innowacyjności i unikalności inicjatywy, jak również jej potencjalny wpływ na obszar cyberbezpieczeństwa w Polsce. Szczególnie istotne będą nowatorskie podejścia, rozwiązania technologiczne lub metody działania, które wyróżniają zgłoszoną inicjatywę.

Zasięg i skala inicjatywy: W ocenie projektów w szczególności będzie brany pod uwagę aspekt tego, jak szeroka była realizowana inicjatywa oraz jaki miała wpływ na różne aspekty cyberbezpieczeństwa. Oceniana będzie zarówno lokalna, krajowa, jak i międzynarodowa skala działań, a także potencjał do dalszego rozwoju i ekspansji inicjatywy.

Dotychczas podjęte działania i osiągnięcia: Jury konkursu weźmie pod uwagę dotychczasowe działania i osiągnięcia inicjatywy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Będą oceniane, jakie konkretne działania zostały już podjęte i jakie wyniki zostały osiągnięte, takie jak wdrożone rozwiązania, realizowane projekty, kampanie edukacyjne lub inne istotne osiągnięcia.

Ocena zgłoszeń będzie uwzględniać powyższe kryteria, aby wyłonić inicjatywy, które wyróżniają się pod względem oryginalności, potencjału wpływu, skali działań oraz dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

W kategorii Organizacje:

Innowacyjność i zakres pokrywanych obszarów cybersecurity: Oceniana będzie innowacyjność i nowatorskie podejście organizacji do zagadnień cyberbezpieczeństwa. Ważnym kryterium będzie również zakres, w jakim organizacja działa w różnych obszarach cybersecurity, od technologicznych rozwiązań po zarządzanie ryzykiem czy edukację pracowników.

Wpływ na poprawę cyberbezpieczeństwa (w ramach organizacji i poza nią): Jury konkursu uwzględni wpływ organizacji na poprawę stanu cyberbezpieczeństwa zarówno w ramach swojej działalności, jak i na szerszą skalę. Oceniane będą zarówno zastosowane rozwiązania i procedury wewnętrzne, jak również inicjatywy, które wpływają na świadomość i bezpieczeństwo społeczności cybernetycznej.

Inicjatywy i działania wpływające na atmosferę w pracy i dobrostan pracowników: Ocena będzie uwzględniać inicjatywy podejmowane przez organizację, które mają na celu stworzenie korzystnej atmosfery pracy oraz zapewnienie dobrego samopoczucia pracowników. Wartościowane będą programy szkoleniowe, wsparcie rozwoju kompetencji oraz inicjatywy związane z równowagą pracy i życia prywatnego.

Możliwości rozwoju zawodowego dla pracowników: Jury konkursu weźmie pod uwagę dostępne w organizacji możliwości rozwoju zawodowego dla pracowników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Będą brane pod uwagę programy rozwoju, awansu, szkoleń i certyfikacji, które organizacja oferuje swoim pracownikom.

Współpraca z innymi organizacjami, uczelniami wyższymi i instytucjami badawczymi: Oceniane będzie zaangażowanie organizacji w współpracę z innymi podmiotami w obszarze cyberbezpieczeństwa, takimi jak inne firmy, uczelnie wyższe czy instytucje badawcze. Wartościowane będą projekty partnerskie, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz udział w inicjatywach branżowych.

Ocena zgłoszeń w kategorii Organizacje będzie uwzględniać powyższe kryteria, aby wyłonić organizacje, które wyróżniają się innowacyjnością, mają pozytywny wpływ na cyberbezpieczeństwo, dbają o atmosferę w pracy i dobrostan pracowników, oferują rozwój zawodowy oraz aktywnie współpracują z innymi podmiotami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

W kategorii Ludzie, organizatorzy konferencji Advanced Threat Summit, czyli Evention oraz ISSA Polska, wybierają laureatów, którzy mieli największy wpływ na powstanie oraz rozwój tego wydarzenia. Wybór jest dokonywany na podstawie wewnętrznych kryteriów ustalonych przez organizatorów.

 1. Każdy z jurorów dokonuje samodzielnej oceny punktowej dla kategorii Projekty oraz Organizacje, przy czym ostateczny wynik po zsumowaniu wyników cząstkowych i kalibracji może zostać zmodyfikowany w wyniku dyskusji pomiędzy członkami jury.
 2. Jury może zwrócić się do uczestników konkursu z prośbą o dodatkowe informacje.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość danych nadesłanych przez Uczestników Konkursu. Przedstawiciele organizatora mogą dokonać weryfikacji danych przedstawionych w ankietach konkursowych w przypadku włączenia danego uczestnika do grona nominowanych. Taka weryfikacja odbywa się w drodze sesji online.
 4. Patroni, sponsorzy i partnerzy Konkursu nie mogą mieć żadnego wpływu na wybór laureatów w kategoriach Organizacje oraz Projekty.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie tytułów: „ATS Cyberproject”, „ATS Cyberjob” lub „ATS Cyberhero” wraz z dyplomem i statuetką w każdej z wyznaczonych kategorii.
 2. Tytuł „ATS Cyberproject” jest przyznawany zwyciężcy przez jury w kategorii Projekt. Zwycięzca tej kategorii, otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 6 tysięcy złotych, dyplom oraz statuetkę. Nominowani w tej kategorii otrzymają wyróżnienia.
 3. Tytuł „ATS Cyberjob” jest przyznawany przez jury w kategorii Organizacje. W tej kategorii, nominowani otrzymają wyróżnienia i zostaną umieszczeni w serwisie www.cyberjob.pl. Zwyciężca w tej kategorii, otrzyma tytuł, symboliczną nagrodę oraz dyplom i statuetkę. Zostanie również wyróżniony w serwisie www.cyberjob.pl.
 4. Tytuł „ATS Cyberhero” jest przyznawany przez jury Ludzie w kategorii Dodatkowo zwycięzcy przysługuje bezpłatny, dożywotni udział w każdej, kolejnej edycji konferencji Advanced Threat Summit oraz otrzyma symboliczną nagrodę wraz z dyplomem i statuetką.
 5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień.
 6. Lista nominowanych uczestników konkursu zostanie ogłoszona na stronie konkursu (www.konkurs.atsummit.pl).
 7. W kategoriach Projekt oraz Organizacje liczba nominowanych podmiotów nie może być większa niż 4.
 8. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas wieczoru specjalnego 23 listopada 2023 r. w Warszawie.

VI. Uprawnienia laureatów Jubileuszowego Konkursu Advanced Threat Summit:

 1. Laureaci konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „ATS Cyberproject 2023”, „ATS Cyberjob 2023” lub „ATS Cyberhero 2023”” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody w ramach swoich działań i aktywności.
 2. Wyróżnieni, nominowani w kategorii Organizacje zostaną wyróżnieni w serwisie cyberjob.pl jako najlepsze miejsca do pracy i rozwoju w branży cybersecurity.

VII. Inne postanowienia

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie bez podania przyczyny.
 4. Informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie (www.konkurs.atsummit.pl).
 5. Decyzje Organizatora, Rady Programowej i Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

VIII. Harmonogram konkursu

Do 10 października – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu w kategoriach CyberProject oraz CyberJob

Do 30 października – ogłoszenie nominowanych, we wszystkich kategoriach konkursowych

23/24 listopada – ogłoszenie zwycięzców we wszystkich kategoriach konkursowych

 

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorami danych osobowych jest Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości), Warszawa.

Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@evention.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratorów Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail rodo@evention.pl lub pisemnie na adres rodo@evention.pl.

[Przetwarzanie danych]

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez jest Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości), Warszawa - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów; uzasadnionym interesem administratorów jest możliwość przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców,
 • wypełniania przez administratorów obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących Konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach wynikającego z przepisów o rachunkowości, wypełniania przez administratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
 • Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dowodów księgowych i prawa podatkowego.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, w tym m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ORGANIZATOR KONKURSU

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Str,
Warsaw, Poland
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:

e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.